Инжинеринг

Парадайс Електрик провежда проучвания и предварителни измервания, необходими за изпълнението на проекти за катодна защита или електрохимична защита (ЕХЗ) в нови съоръжения или в такива със съществуваща катодна защита, където би била необходима корекция в защитната система. Всички услуги са базирани на актуалните международни стандарти.

 

Базов и детайлов инжинеринг

 

 • Изчисления
 • Изработване на проекти
 • Измерване на специфичното съпротивление на почва
 • Включване на преносима катодна станция и определяне на параметрите на системата за ЕХЗ
 • Ограничение на шумови смущения

 

 Измерване със стандартизирани инструменти и представяне на технически доклади за:


 • Извършване на полеви измервания DCVGи CIPS
 • Специфичното съпротивление на терена
 • Потенциали On/Off със синхронизирано превклюване
 • Естествени потенциали
 • Проверка на изолацията на диелектрични съединения
 • Калибровка на катодна защита
 • Поддръжка и периодични проверки на изградената система за катодна защита
 • Изработка и поправка на катодни станции
 • Непрекъснат процес на снемане на данни (по часове и дни)
 • Засичане и инспектиране на метални конструкции в земята
 • Установяване на смущения
 • Измервания и проучвания на паразитни токове и др.
 • Измерване съпротивлението на анодните заземители
 • Трасиране местоположението на дренажните кабели
 • Измерване на защитните поляризационни потенциали на газопровода
 • Анализ на проведените проучвания и изготвяне на доклади

 

Съоръжения

 

 • Монтаж на цялостни системи за катодна защита на тръбопроводи, резервоари, пристанища, кораби, предприятия и др.
 • Инсталиране на активни системи за ЕХЗ с външен ток (катодна станция)
 • Инсталиране на пасивна система за ЕХЗ с жертвени аноди
 • Ревизия и диагностика на съоръженията

 

Нормативните документи, които спазваме при проектирането и изграждането на катодна защита (елетрохимична защита от корозия):

 

 • БДС 15704-83 г и БДС 15705-83 г. Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Общи технически изисквания.

 • ISO15589-1:2015(E) глава „Общи изисквания при проектиране и изграждане на катодна защита
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (УБЕПРГСИУМГ) (Дв, бр. 67 от 2004 г.)
 • Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г.)
 • БДС 15705-83 г. Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Методи за изпитване и контрол.
 • A 12473:2000 – Основни принципи за катодна защита в морска вода.

 • A 12474:2001 – Катодна защита на подводни тръбопроводи.

 • A 12495:2000 – Катодна защита за неподвижни стоманени морски структури.

 • A 12499:2003 – Вътрешна катодна защита на метални структури.

 • A 13173:2001 – Катодна защита на подвижни стоманени структури в открито море.

 • A 13174:2001 – Катодна защита на пристанищните съоръжения.

 • A 13509:2003 – Техники за катодна защита по размер.

 • A 14505:2005 – Катодна защита на комплексни структури.

 • A 15112:2006 – Външна катодна защита на покритие на кладенец.

 • NACE SP0169: 2007 – Контрол на външната корозия на системи от метални подземни и подводни тръбопроводи.

 • NACE TM 0497 – Мярка по отношение на критериите за катодна защита на системи от метални подземни и подводни тръбопроводи.

 • RP0285-2002 (Китай), контрол на корозията на подземните системи от резервоари за съхранение, с катодна защита.

 • ANSI / NACE SP0607-2007/ISO 15589-2 (Променена), Нефт и природен газ – катодна защита на тръбопровода на системите за пренос.

 • NACE 7L198 (Издание 2009) Проект на Системи с галванични аноди за катодна защита за офшорни структури.

 • NACE SP0285-2011 (предишна RP0285), "Контрол на корозията в подземните системи от резервоари за съхранение, с катодна защита“.

 • NACE RP0196-2004 (Китай), катодна защита с галваничен анод на повърхности, потопени в стоманени резервоари за съхранение на вода.

 • NACE RP0286-97 “Електрическа изолация с катодна защита за газопровод“.

 • NACE TM0497-2002 “Техники за измерване, свързани с критериите за катодна защита на системите от метални подземни и подводни тръбопроводи“.

 • NACE RP0502-2002 “Методи за пряко изчисление на корозията в заровени тръбопроводи (ECDA)”.

 • NACE CP 4 – CATHODIC PROTECTION SPECIALIST COURSE MANUAL.

 • NACE P 3 - TECNOLOGIC COURSE MANUAL.

 • NACE CP 2 – LEVEL 2 Course Manual.

 • “CATHODIC PROTECTION DESIGN I “ Developed by John Wagner.

 • “CONTROL OF PIPELINE CORROSION” , A.W. Peabody , NACE 2001.